Persondatabeskyttelse

Dataansvarlig kontaktperson

Prøveterapi
Psykolog Kasper Høgh
Vesterport 8k
8000 Aarhus C

CVR: 37869694
Telefonnummer: 60617163
Mail: mail@psykologhogh.dk
Website: www.psykologhogh.dk

 

Persondata er en vigtig del af mit arbejde

Som en central del af mit arbejde som praktiserende psykolog indsamler, behandler og opbevarer jeg i min virksomhed såkaldte persondata både ved påbegyndelse af hvert enkelt behandlingsforløb og undervejs i behandlingsforløbet. For at følge gældende lovgivning på området har jeg vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan jeg behandler dine persondata.

 

Persondata hvad er det?

Ved persondata forstås og skelnes der mellem almindelige persondata, såsom navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og følsomme persondata, såsom cpr.nummer, helbred, race, religion, seksuel orientering mm. De almindelige persondata er nødvendige for mig at få i forhold til rent praktiske og administrative ting – de gør det muligt for mig at kunne identificere dig blandt mine øvrige klienter, at kunne kontakte dig, hvis det er påkrævet og at kunne afregne med dig på lovlig vis, hvad enten du selv betaler for dit terapiforløb eller du får dit terapiforløb betalt helt eller delvist af andre, såsom arbejdsplads, forsikringsselskab, kommune eller lignende instanser.

Dit cpr.nummer er relevant for mig at få ift. klinikadministrationssoftware, samt hvis du får din behandling betalt helt eller delvist af andre, som nævnt tidligere kan det være din arbejdsplads, forsikringsselskab eller kommune. Sådanne instanser vil typisk have brug for et cpr.nummer for at kunne afregne enten med dig eller mig.

 

 

 Følsomme persondata er de data om dig selv, som du og/eller jeg vurderer er relevante for dit udbytte af dit terapiforløb hos mig og som du selv vælger at dele med mig. For at kunne hjælpe dig bedst muligt, er det nødvendigt og afgørende, at jeg får lov til at vide mest muligt om, hvem du er som menneske. At du giver mig lov til at få et indblik i bl.a. din helbredsmæssige tilstand – både den psykiske og den fysiske – vil på denne måde klæde mig bedst på til at give dig den kvalificerede hjælp og støtte i forhold til de udfordringer/problemer, som du har opsøgt mig for at få.

 

Samtykke er en forudsætning for persondatabehandling

Ved starten på dit behandlingsforløb hos mig beder jeg dig give mig samtykke til at måtte indsamle, behandle og opbevare dine persondata. Jeg oplyser dig her om hvilke persondata, jeg har brug for fra dig og til hvilket formål og lovgivningsmæssigt grundlag. Jeg behandler kun persondata, som er relevant og nødvendig for dit forløb hos mig og for afregningen heraf.  Jeg bruger ikke flere data, end dem, jeg har brug for til det konkrete formål. Inden jeg behandler dine persondata, undersøger jeg endvidere, om det er muligt for mig at minimere mængden af data om dig. Det kan jeg gøre, hvis det ikke indvirker negativt på mine lovmæssige forpligtelser eller den terapibehandling, jeg tilbyder dig.

Jeg er som psykolog underlagt tavshedspligten[1], hvilket medfører, at vores samtaler er fortrolige og at jeg ikke må videregive de informationer om dig og dit liv, som du vælger at fortælle mig. Hvis jeg indhenter/udveksler persondata om dig med andre, som f.eks. dit forsikringsselskab, din læge eller dit jobcenter, må det som udgangspunkt kun ske efter aftale med dig og med dit samtykke. Jeg vil ved en sådan indhentning/udveksling af persondata oplyse dig om formålet med indhentningen/udvekslingen af disse persondata. De persondata, jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for at efterleve regler for regnskab og revision. Dine persondata sælges naturligvis ikke videre eller bruges til reklamemæssige formål. Jeg sammenstiller heller ikke dine persondata med data fra andre aktører, f.eks. fra sociale medier.

 
Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region, kommune, forsikringsselskab eller arbejdsplads, vil jeg også videregive oplysninger om din behandling til den, der skal betale. Der videregives kun de oplysninger, som har betydning for behandling af din sag og kun med dit samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at jeg må indhente/videregive oplysninger, jf. persondatalovens §38. I særlige tilfælde kan der dog efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse af dine persondata uden dit samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, som f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom kan du finde i sundhedslovens kapitel 9. Hvis der er alvorlig risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, har jeg underretningspligt for at forebygge skaden. Hvis der er alvorlig mistanke om, at et barns udviklingsbetingelser er i fare, er jeg underlagt den særlige underretningspligt jf. serviceloven § 153. 

Du har pligt til at informere mig om ændring i dine persondata

Sker der relevante ændringer i dine persondata undervejs i dit terapiforløb hos mig, beder jeg dig venligst om at informere mig om dette. Du anbefales at informere mig om eventuelle ændringer direkte ved en af dine terapisessioner i min klinik, da dette minimerer graden af overførsel af persondata via telefon, mail mm. og dermed mindskes risikoen for brud på datasikkerheden. Alternativt kan du benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele mig dine ændringer.

Jeg har pligt til at føre journalIfølge sundhedsloven[2] skal jeg som autoriseret psykolog føre journal for alle mine klienter og opbevare disse klientjournaler i mindst 5 år fra det seneste notat i journalen, hvorefter journalen destrueres. Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring. Jeg opbevarer din klientjournal og eventuelle øvrige persondata på sikker og forsvarlig vis.

Dine rettigheder i forhold til din journal og øvrige persondata

Du kan til enhver tid bede om at få oplyst, hvilke persondata, jeg har registreret om dig, hvad jeg anvender dem til og hvor længe jeg opbevarer dem. Efter autorisationslovens § 24 må jeg ikke slette oplysninger i din klientjournal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om at der laves en tilføjelse. Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata. Du har ret til aktindsigt og til at tilføje kommentarer i din klientjournal, hvis du skulle ønske dette. For oplysninger, der ikke er omfattet af din klientjournal, har du ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har endvidere ret til at få din journal udleveret og flytte den til en anden psykolog, hvis du skulle ønske dette. Hvis du ønsker at benytte dig af denne ret til persondata-portabilitet, vil du få dine persondata udleveret i et almindeligt anvendt format. Hvis du ønsker at få adgang til dine persondata, tilføje kommentarer, rette i dem eller slette dem, kan du rette henvendelse til undertegnede – se kontaktinformationer ovenfor. Når jeg har modtaget din anmodning, undersøger jeg om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at jeg har modtaget din henvendelse.

Hvis du er utilfreds med min behandling af dine persondata

Hvis du er utilfreds med, hvordan jeg håndterer dine persondata og du ønsker at gøre indsigelse imod min behandling af dine persondata, vil jeg meget gerne vide det og om muligt ændre det, du er utilfreds med. Derudover kan klager over min behandling af dine persondata indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere information om Datatilsynet på deres hjemmeside www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan finde styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

Beskyttelse af dine persondata

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer jeg løbende, hvor høj risikoen er for at min persondatabehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Jeg er især opmærksom på risikoen for, at du udsættes for tab af persondatafortrolighed eller ID-tyveri.

For at undgå datatab tager jeg løbende back up af mine datasæt. Jeg beskytter også fortroligheden og autenticiteten af dine data ved hjælp af anonymisering og kryptering af disse, hvor dette er muligt og følger gældende lovgivning.

Jeg videregiver ikke dine persondata til usikre tredjelande.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for tab af persondatafortroligheden, diskrimination, ID-tyveri, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. Skønnes det afgørende for din persondatasikkerhed, vil jeg endvidere underrette Datatilsynet om sikkerhedsbruddet.

[1] § 21. Reglerne om tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c-f, finder tilsvarende anvendelse på psykologer

[2] § 15 jf. stk. 5 og BEK nr. 567 af 19/05/2017 § 6. Den autoriserede psykolog skal opbevare en journal i mindst 5 år regnet fra tidspunktet for den senest foretagne optegnelse.

Har du brug for en samtale med mig, så bestil tid nu.

Ønsker du at komme i gang med et terapiforløb? Eller har du spørgsmål til, hvilken hjælp du skal have?